Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

• Z histórie

Z našej histórie


Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike bol založený v roku 1996 skupinou študentov prof. Waltera F. Zahnda z Chico State University v Kalifornii, nášho prvého učiteľa modelu Satirovej a neskôr vedúceho dlhodobého výcvikového programu a rodinných rekonštrukcií na Slovensku.

História nášho inštitútu je navždy prepojená s menom PhDr. Olgy Holubovej (1948 - 2002), spoluzakladateľky a mnohoročnej prezidentky českého Inštitútu Virginie Satirovej v Prahe, ktorá bola vynikajúcou a veľmi obľúbenou lektorkou a prekladateľkou mnohých workshopov a medzinárodných výcvikových komunít na Slovensku i v Čechách.
Profesionálny výcvikový tím lektorov Inštitútu V. Satirovej v SR sa budoval postupne a zameral sa na prehĺbenie svojej kvalifikácie a výcvik klinických poradcov a terapeutov, následne aj v rámci výcviku v Systemickej krátkodobej terapii podľa Satirovej a v supervíznom výcviku, vedených dr. Johnom Banmenom a Kathlyne Maki-Banmenovou z Britskej Kolumbie v Kanade.
Bolo to v roku 1998, keď sa prvé dve slovenské skupiny profesionálov vycvičili priamo v Bratislave u autorov preventívneho programu „Povedz to priamo“ prof. Pauly Englander-Goldenovej a Davida Goldena z Texaskej Univerzity. Tento program zameraný na prevenciu závislostí a iného rizikového správania sa od roku 1998 sa stal obľúbeným programom, ktorý je rozšírený prostredníctvom supervidovaných lektorov na území celého Slovenska a získal akreditáciu MŠ SR.
V roku 2000 viedli Steven Young z Kolorada spolu s prof. Walterom F. Zahndom z Kalifornie tréning trénerov v protialkoholickom programe „Smäd po slobode“ v Bratislave a ďalší výcvik zameraný na vytváranie väzieb v rodine a zvládanie hnevu.

Tím lektorov Inštitútu Virginie Satirovej v SR učí model Virginie Satirovej odbornú i laickú verejnosť vo viac ako 20 workshopoch ročne. Slovenský inštitút V. Satirovej pri napĺňaní svojho poslania úzko spolupracuje s českým Institutem Virginie Satirové, s poradenskými, vzdelávacími a sociálnymi centrami a univerzitami na Slovensku.
IVS v SR je od roku 2002 členom Ligy za duševné zdravie na Slovensku, od roku 2003 sa stal pridruženým inštitútom Avanty, medzinárodnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej, od roku 2004 je členom IFTA a akreditovaným výcvikovým inštitútom SPS.
IVS v SR si s vďakou pripomína štipendijnú, grantovú a sponzorskú podporu získanú od Avanty v U.S.A., od Open Society Fund, NPOA, Protidrogového Fondu, FBE, Amylum s.r.o. na uskutočnenie kvalitnejších vzdelávacích programov.
IVS v SR od roku 1996 úspešne spolupracoval alebo spolupracuje s IVS v ČR, s Avantou - medzinárodnou vzdelávacou sieťou Virginie Satirovej v USA, ďalej so Satir Institute of Pacific v Kanade, s Medzinárodným strediskom pre štúdium rodiny v Bratislave, s Katedrou psychológie FF UK v Bratislave, s Riaditeľstvom Referátov poradensko-psychologických služieb v SR, s Ligou pre duševné zdravie a s inými inštitúciami a organizáciami na Slovensku i v zahraničí s podobným zameraním.
IVS v SR je od roku 2004 členom International Family Therapy Association (IFTA) a stal sa akreditovaným výcvikovým inštitútom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS).


Súvisiace stránky:

O nás
Čo ponúkame
Koho pozývame
Z našej histórie

Model Virginie Satirovej