Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

• Organizačné pokyny

Účasť na akciách organizovaných IVS v SR

Záväzne prihlásený je len ten záujemca, ktorý zaplatí platbu na účet IVS v SR v požadovanom termíne podľa pozvánky. Záujemcovia, ktorí zaplatia poplatok za seminár dva týždne pred termínom seminára, budú v poradí uprednostnení. V prípade prihlášky na seminár je potrebné zaslať návratku e-mailom, prípadne poštou, inak IVS v SR nebude môcť Vašu účasť garantovať. V prípade vyššej ako avizovanej ceny seminára, ktorá vyplynie z nárastu organizačných nákladov, sú smerodajné ceny na pozvánke na príslušný seminár. Podmienkou účasti na seminári je písomný súhlas s dodržiavaním etických pravidiel a záväzkov v súlade so zákonom č. 428/2002 NR SR na ochranu osobných údajov. Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.

Poplatky a ich úhrada

Podmienkou zaradenia na akciu je zaslanie návratky so záväznou prihláškou a zaplatenie lektorného. Do účelu platby uveďte meno a priezvisko účastníka. Ako variabilný symbol platby je potrebné uviesť spätne číslice dátumu narodenia, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať (napr. 800424 pri dátume narodenia 24. 04. 1980). Špecifický symbol platby je uvedený pri každej akcii.

Preferovaný spôsob úhrady je bezhotovostný styk na č. ú. IVS v SR 2660100081 v Tatrabanke, kód banky 1100 podľa konkrétnych požiadaviek na platbu. Je potrebné uvádzať Váš variabilný symbol a špecifický symbol platby, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať. Platby zaslané poštovou poukážkou cez poštu obvykle neobsahujú tieto identifikačné údaje, aj keď ich do dokladu napíšete.
UPOZORNENIE:

Pri platbách v hotovosti priamo pri prezentácii sa zvyšuje cena lektorného jednotne o 7,- €!
Skrátená účasť alebo prerušenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.

Storno poplatky

Organizátor si vyhradzuje možnosť individuálne posúdiť podmienky vrátenia uhradeného lektorného, ak sa účastník na seminári zo závažných osobných dôvodov nemôže zúčastniť. Vrátenie platby zníženej o manipulačný poplatok 7,- € a prípadnú inú ujmu organizátora je možné len na základe podpisom potvrdenej písomnej žiadosti zaslanej poštou s uvedením dôvodu neúčasti a rozhodnutia orgánu IVS v SR, tzn. platbu za lektorné IVS v SR nevracia automaticky.
V prípade využitia služby inej organizácie, cestovnej agentúry a pod. sme viazaní jej zmluvnými podmienkami.


Súvisiace stránky:

Prihlasovanie
Zľavy

Kontakt
Bankové spojenie