Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

1. marca 2010

Model rastu a rodina - Výsledky prieskumu

PhDr. Anna Rybáriková, PhDr. Valéria Hudáková

Slovenská rodina na ceste zmien a rastu
pod vplyvom prístupu V. Satirovej

Svetová konferencia o rodine,
Praha, 16. – 19. máj 2007
1. časť


Úvod

V. Satirová videla v rodine základ zdravej spoločnosti. Snažila sa pomáhať rodinám, aby boli miestom, kde ľudia nájdu lásku, porozumenie a podporu.

My, jej pokračovatelia na Slovensku, sa snažíme o to isté - aby slovenské rodiny boli práve tým miestom, kde sa môže každý člen bez obáv vrátiť, keď sklame všetko ostatné.

V našom malom prieskume sme oslovili ľudí, ktorí sa na svojej ceste za zvýšením kvality života stretli so satirovským prístupom. Prostredníctvom nich a ich osobnej skúsenosti sme sa chceli pozrieť práve na tie kvality, ktoré odlišujú život v rodine od života v iných sociálnych skupinách. Myslíme si, spolu s V. Satirovou, že väčším porozumením sebe a porozumením iným, kvalitnejšími emocionálnymi vzťahmi, či menšou kritikou môžeme významne prispieť ako jednotlivci k zvýšeniu kvality rodinného života ako celku.


Otázky a výsledky prieskumu

Prieskumu sa zúčastnilo 44 respondentov, z toho 38 žien (86%) a 6 mužov (14%). Povolania boli zastúpené v počte: psychológovia 23 (52%), iní (ekonóm, zdravotník, študent) - 18 (41%) a učitelia 3 (7%).

Na otázku, akú problematiku si riešili prostredníctvom Modelu V. Satirovej, odpovede zahŕňali tieto možnosti: osobnú - 12 odpovedí (29%), rodinnú - 10 (24%), pracovnú - 9 (22%), partnerskú 8 (20%) a inú - 2 (5%). Nie každý respondent odpovedal na túto otázku.

Respondenti dostali dotazník so 6 otázkami, na ktoré odpovedali zvolením čísla na škále od 1 do 10, pričom voľba hodnoty 1 znamenala „minimálne alebo vôbec nie“ a voľba hodnoty 10 znamenala „maximálne“.

Pre lepší prehľad sme otázky zoradili podľa dosiahnutých výsledkov:

Na otázku č. 1:
Satirovský prístup mi pomohol lepšie porozumieť samému/samej sebe, prispel k môjmu sebapoznaniu
– bolo priemerné umiestnenie na škále na hodnote 7,75

Na otázku č. 3:
Satirovský prístup prispel k pozitívnejšiemu vnímaniu ľudí v mojej rodine
- bolo priemerné umiestnenie na škále na hodnote 7,66

Na otázku č. 6:
Satirovský prístup prispel k tomu, že mám väčšie porozumenie pre nedostatky iných ľudí vo svojej rodine i moje vlastné, že som menej kritický/á
– bolo priemerné umiestnenie na škále na hodnote 7,25

Na otázku č. 5:
Satirovský prístup mi pomohol k tomu, že sa viac a otvorenejšie rozprávam ľuďmi vo svojej rodine
- bolo priemerné umiestnenie na škále na hodnote 7,20

Na otázku č. 2:
Satirovský prístup prispel k vyrovnanosti samého/samej so sebou, k väčšej spokojnosti so sebou
– bolo priemerné umiestnenie na škále na hodnote 7,09

Na otázku č. 4:
Satirovský prístup prispel k tomu, že sa moje vzťahy v rodine stali emocionálne kvalitnejšie
– bolo priemerné umiestnenie na škále na hodnote 6,70


Interpretácia výsledkov

Najvyššiu priemernú hodnotu na škále od 1–10 dosiahla odpoveď na 1. otázku (7,75):
Satirovský prístup mi pomohol lepšie porozumieť samému/samej sebe, prispel k môjmu sebapoznaniu.

Z toho uzatvárame, že účasť na výcvikoch v Modeli V. Satirovej prispela k lepšiemu porozumeniu samému sebe, k lepšiemu sebapoznaniu, teda viac ako napr. na okamžité zlepšenie vzťahov v rodine. Myslíme si, že to je najlepší výsledok, aký sme mohli dosiahnuť, pretože len prostredníctvom seba môžeme meniť rodinu a ľudí okolo nás. Výsledok korešponduje s údajom z úvodu o tom, že najviac účastníkov výcvikov si prostredníctvom satirovského prístupu riešilo práve osobné problémy.

Najnižšiu priemernú hodnotu na škále od 1–10 dosiahla odpoveď na 4. otázku (6,70):
Satirovský prístup prispel k tomu, že sa moje vzťahy v rodine stali emocionálne kvalitnejšie.

To, že kvalita emocionálnych vzťahov v rodine sa vplyvom Modelu V. Satirovej výrazne nezvýšila znamená buď to, že ešte je potrebný nejaký čas na zaznamenanie zmien alebo že emocionalitu v rodine vnímajú respondenti ako primeranú. Alebo aj to, že na procese zvyšovania emocionality v rodine sa pracovalo už predtým.

Pozn.: Príspevok je upravený.


Autorky prieskumu v tomto roku lektorujú tri semináre
„Vzťahy naše každodenné“:

0 comments:

Zverejnenie komentára