Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

• Asistenti


Asistenti


Tím asistentov:
Mgr. Henrieta Popluhárová

- psychologička a rodinná poradkyňa, Galanta
Mgr. Andrea Sajenková

- psychologička, Lučenec
Mgr. Patrícia Vesel Ganoczyová

- psychologička a poradkyňa, Košice
Mgr. Pavol Janoško, PhD.

- liečebný pedagóg, Bratislava
Mgr. Erika Matwij

- psychologička a koučka, Bratislava


Stretnutia lektorov a asistentov IVS v SR


Uskutočnia sa v termínoch uvedených v Programe IVS v SR.
Mimoriadne stretnutia mimo plánu budú lektorom a asistentom oznámené vopred.Podmienky, ktoré musí spĺňať asistent IVS v SR:

 • rozhodnutie výboru IVS v SR o zaradení žiadateľa do roly asistenta
 • osobná účasť na výcvikoch a seminároch v role účastníka a asistenta v odporúčanom rozsahu:
  • 40 hodín/rok na vlastný sebarozvoj účasťou na seminároch, napr. účasť na dvoch dvojdňových seminároch ako účastník, s uplatnením zľavy 50% (táto zľava sa nevzťahuje na semináre lektorované zahraničnými lektormi)
  • 40 hodín/rok ako asistent, napr. asistovanie na dvoch dvojdňových seminároch, bez nároku na honorár
 • zodpovedné dodržiavanie prijatých záväzkov v role asistenta
 • členstvo v IVS v SR a úhrada členských poplatkov
 • akceptovanie práce asistenta tímom lektorov a výborom inštitútu


Náplň práce asistenta IVS v SR v Modeli Virginie Satirovej:

 • aktívne uchádzanie sa o asistovanie seminárov a výcvikov inštitútu
 • propagácia seminárov a výcvikov inštitútu vo verejnosti a medzi profesionálmi
 • účasť na príprave seminárov a výcvikov s tímom lektorov, ktorí ich lektorujú
 • pomoc pri organizačnom a materiálnom zabezpečení seminárov a výcvikov
  (prihlášky, prezenčná listina, príprava podkladov a pomôcok, ...)
 • na seminároch a výcvikoch asistent plní predovšetkým tieto úlohy:
  • pozorovanie skupiny
  • starostlivosť o triády
  • prenos informácií od účastníkov k lektorom a naopak (interakčný „most“)
  • vedenie spätnoväzobných procesov v malých skupinách
  • vedenie časti procesov pod supervíziou lektorov
  • v prípade potreby vedenie písomnej dokumentácie
 • účasť na hodnotení ukončených seminárov a výcvikov
 • účasť na stretnutiach lektorov a asistentov

Ako sa stať asistentom


Podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o rolu asistenta:

 • ukončené vzdelanie v pomáhajúcej profesii
 • odborné, etické a osobnostné predpoklady pre asistentskú prácu
 • min. dvoj- až trojročná osobná účasť na jednej alebo viacerých formách vzdelávania v MVS v rozsahu min. 240 hodín teórie, nácviku zručností, zážitkovej práce a supervízie:
  • výcviková komunita pod vedením prof. Waltera Zahnda, Johna Banmena, Kathlyne Maki-Banmenovej a i.
  • semináre, pravidelné vzdelávanie, výcviky a práca pod supervíziou v MVS
  • ukončený 2-ročný výcvik STAR basic
  • absolvované min. 2 roky psychoterapeutického výcviku STAR-T alebo MOVISA
 • osobná práca v rámci výcvikov, napr. rodinná rekonštrukcia, individuálna cvičná terapia
 • členstvo v IVS v SR a úhrada členských poplatkov
 • písomná žiadosť o asistovanie, zaslaná na výbor IVS v SR

Výhody a možnosti asistenta:

 • osobitná zľava na lektornom pri účasti na seminároch v role účastníka (t. č. 50%)
 • bezplatné učenie sa od lektorov na seminároch a výcvikoch v role asistenta a čiastočná náhrada nákladov na cestovné a ubytovanie
 • získavanie osvedčení o asistovaní a o absolvovaných supervíznych hodinách
 • prezentácia svojho profesionálneho profilu na web-stránke inštitútu
 • publikovanie odborných článkov na web-stránke inštitútu
 • možnosť podieľať sa na prezentovaní MVS na odborných fórach
 • možnosť uchádzať sa o rolu lektora

Súvisiace stránky:

Ako sa stať lektorom