Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

14. septembra 2010

Rediagnostika chlapca zo špeciálnej školy

Kazuistika „Paťko – rediagnostika“. In: Záverečná práca špecializačného štúdia „Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa“.

Paťko žije v pestúnskej rodine. Toho času má 9 rokov. Asi tri roky bol v detskom domove na strednom Slovensku spolu so svojím bratom a sestričkou. Keď si žiadatelia o pestúnstvo podali žiadosť a bolo im vyhovené, dostali do starostlivosti túto súrodeneckú trojicu.

Žiadatelia sa rozhodli pomôcť práve týmto deťom, a keďže doma mali svoje dve vlastné deti, bolo ich dohromady 5. No po príchode detí do domácnosti sa dozvedeli, že deti v pestúnstve majú ešte ďalšieho súrodenca – v inom detskom domove než boli predchádzajúci traja. Pri zasadnutí rodinnej rady, na základe rozhodnutia pestúnov a príhovorom aj biologických detí, sa ku pestúnom dostali všetci štyria súrodenci a Paťko je najstarší z nich.

Po príchode do rodiny Paťko navštevoval špeciálnu základnú školu. Nedostatočná starostlivosť, predčasná zodpovednosť za súrodencov i za zaobstaranie živobytia uňho vytvorili také vývinové oneskorenia, ktoré ho diagnostikovaním špecifikovali na zaradenie do špeciálnej školy. Pestúni si však všimli, už počas prvého roka, čo bol Paťko u nich, že je bystrý a že keď sa učí (čo je hlavnou vývinovou úlohou tohto obdobia), keď má vytvorené podmienky a nemusí sa zaoberať obstarávaním živobytia, dokáže hravo a ľahko zvládať učebnú látku.

Požiadali o rediagnostikovanie dieťaťa. Bol to náročný proces a sprvu všetci kompetentní odborníci hovorili, že je to nemožné. Navyše Paťko bol ADHD a mal aj dyslexiu. Až obrátením sa pestúnov na Ministerstvo školstva sa celý proces rediagnostiky mohol začať. Konečný verdikt znel, že chlapec je v intelektovom pásme priemeru a je preňho absolútne nevhodné a v jeho neprospech, aby navštevoval špeciálnu školu.

Doporučenie psychológa bolo s okamžitou platnosťou preložiť dieťa na klasickú základnú školu k deťom s bežnou populáciou so zohľadnením špecifickej potreby individuálneho plánu zo slovenčiny (kvôli dyslexii). Táto skutočnosť je dôležitá aj kvôli Paťkovej budúcnosti.

Ako je iste odbornej verejnosti známe, je len málo odborných zameraní, ktoré sú vhodné pre deti zo špeciálnych škôl rešpektujúcich ich špecifické danosti a osobitosti. Pre Paťka je vzhľadom k jeho intelektovým možnostiam určite lepšie zaradenie do klasickej školy, ktorá mu dáva širšie možnosti uplatnenia a výber takého študijného odboru či zamerania, ktorý bude vyhovovať aj jeho záujmom.

Paťko navštevuje základnú školu už piaty rok, pomerne dobre sa mu darí. Jeho sebahodnota je vyššia (aj vzhľadom k tomu, že bol preradený na bežnú základnú školu).

Čo by mohol pre Paťka urobiť školský psychológ?

 • môže ho mať v starostlivosti medzi deťmi s problémami v učení
 • môže v spolupráci s učiteľkou slovenčiny vypracovať individuálny učebný plán s ohľadom na jeho dyslexiu
 • v spolupráci s triednym učiteľom môžu pozorovať proces jeho adaptácie v novom školskom kolektíve a môžu mu napomôcť v tomto procese
 • môže zvoliť vhodnú stratégiu pri výbere školy
 • môže psychodiagnostickými metódami (s ohľadom na záujmy a potreby) pomôcť Paťkovi pri vhodnej voľbe školy a povolania
 • môže pri akýchkoľvek ťažkostiach spolupracovať s pestúnmi dieťaťa
 • kvôli procesu adaptácie môže v novom prostredí absolvovať s celou triedou preventívny program rozvíjania emocionálnych a prosociálnych zručností (napr. Srdce na dlani, Povedz to priamo a pod.)
 • môže podporovať vzťahové väzby k pestúnom a rešpektovať vzťah s jeho biologickou mamou...

  Aj táto kazuistika ukazuje, aká dôležitá je pomoc a podpora pestúnov pre dieťa. Je potvrdením toho, že dieťa si môže vytvoriť vzťahovú väzbu aj k iným ľuďom, nielen k biologickým rodičom. Dôležité je, aby opatrovateľské osoby disponovali nástrojmi na vytvorenie vzťahovej väzby. V životnom príbehu Paťka týmito nástrojmi boli starostlivosť, láska, opatera pestúnov, dennodenné napĺňanie potrieb i rešpektovanie súrodeneckých väzieb Paťka (Paťko sa cítil zodpovedným za všetkých súrodencov).

  Všimnutím si Paťkovho intelektu, stimuláciou jeho vzdelávania, doplnením medzier vo vzdelaní, rešpektovaním jeho špecifickej poruchy učenia, mašinériou zákonov a „bojom s veternými mlynmi“ pri rediagnostikovaní Paťko dostal šancu rozvinúť svoj potenciál a dostal šancu pri vhodnom výbere povolania zamestnať sa lepšie ako jeho biologickí rodičia. Dostal šancu na zmenu svojho životného scenára a ako s ňou naloží, je už len v jeho rukách. Držme mu palce.  Mgr. Henrieta Popluhárová


  Literatúra:


 • Popluhárová H.: Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa, záverečná práca špecializačného štúdia v odbore školská psychológia, FF UK Bratislava, Bratislava 2010
 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gomori, M.: The Satir Model, 1991


  Súvisiace články:


  Model V. Satirovej a humanizácia vzdelávania
  Vnútorná mapa vyrušujúceho druháka
  Stretávanie sa syna s otcom po rozvode (kazuistika)
  Osvojenie dcéry partnerom matky (kazuistika)
  Smútok synov zo straty otca po suicídiu (kazuistika)
  Autoritatívna výchova a vzťah s dcérami (kazuistika)


 • 0 comments:

  Zverejnenie komentára