Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

• Lektori


Lektori


Tím lektorov:

PhDr. Naďa Feketeová

- licencovaná psychologička a psychoterapeutka, Bratislava
PhDr. Blažena Ghillányová

- licencovaná psychologička a psychoterapeutka, Bratislava
PhDr. Valéria Hudáková

- licencovaná psychologička a psychoterapeutka, Bratislava
Mgr. Margita Gitka Jansová

- licencovaná psychologička a poradkyňa, Bratislava
PhDr. Oľga Nemcová

- sociologička a rodinná poradkyňa, Bratislava
PhDr. Anna Rybáriková

- licencovaná psychologička a psychoterapeutka, Košice
PhDr. Hana Ščibranyová

- licencovaná psychologička a psychoterapeutka, Bratislava
Mgr. Ľubica Tománková

- psychologička
Mgr. Jana Rebeka Trepačová

- andragogička a rodinná poradkyňa, Bratislava


Zahraniční lektori:
dr. John Banmen

- RPsych, RMFT, Vancouver, British Columbia, Canada
Kathlyne Maki-Banmen

- MA, RCC, Vancouver, British Columbia, Canada
prof. Walter F. Zahnd

- A.C.S.W., Chico, California, USA
Madeleine De Little

- B. Ed., M. Sc., Vancouver, British Columbia, CanadaPodmienky, ktoré musí spĺňať lektor IVS v SR:

 • rozhodnutie výboru IVS v SR o zaradení žiadateľa do roly lektora
 • osobná účasť na výcvikoch a seminároch v role účastníka a lektora alebo asistenta v odporúčanom rozsahu:
  • 40 hodín/rok na vlastný sebarozvoj účasťou na seminároch, napr. účasť na dvoch dvojdňových seminároch ako účastník, s uplatnením zľavy 50% (táto zľava sa nevzťahuje na semináre lektorované zahraničnými lektormi)
  • 60 hodín/rok v role lektora alebo asistenta iného lektora (v role asistenta lektora bez nároku na honorár)
 • práca pod supervíziou (individuálnou a skupinovou formou) min. 20 hodín/rok
 • zodpovedné dodržiavanie prijatých záväzkov v role lektora
 • členstvo v IVS v SR a úhrada členských poplatkov
 • akceptovanie práce lektora tímom lektorov a supervízorov a výborom inštitútu


Náplň práce lektora IVS v SR v Modeli Virginie Satirovej:

 • aktívne uchádzanie sa o lektorovanie a asistovanie seminárov a výcvikov inštitútu
 • propagácia seminárov a výcvikov inštitútu vo verejnosti a medzi profesionálmi
 • príprava seminárov a výcvikov (sylabus, obsah, rozsah, metodické materiály, pomôcky, organizačné úlohy - miestnosť, prezentácia)
 • výber asistentov alebo asistujúcich lektorov spomedzi záujemcov o asistovanie
 • organizačné zabezpečenie seminárov a výcvikov v spolupráci s inými lektormi, back-office-om i asistentmi
 • na seminároch a výcvikoch lektor plní predovšetkým tieto úlohy:
  • lektorovanie seminárov a výcvikov
  • kontakt s účastníkmi seminárov a výcvikov
  • vedenie spätnoväzobných procesov a diskusií
  • zodpovednosť za procesy, dynamiku v skupine a bezpečie účastníkov
  • zaisťovanie ochrany osobných údajov účastníkov
  • vedenie a podpora asistentov v ich role
 • hodnotenie ukončených seminárov a výcvikov (dotazníky a agenda seminára a výcviku, dokumentácia, audio, video a fotozáznamy)
 • poskytovanie supervízie asistentom
 • práca pod supervíziou (individuálnou a skupinovou formou) v MVS alebo v kompatibilnom terapeutickom modeli
 • účasť na stretnutiach lektorov a asistentov
 • spolupráca s lektorským tímomAko sa stať lektorom


Podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o rolu lektora:

 • odbornosť ako psychológ, psychoterapeut, špeciálny alebo liečebný pedagóg, andragóg, sociálny pracovník, lekár a iná príbuzná pomáhajúca profesia
 • odborné predpoklady pre vzdelávanie v Modeli Virginie Satirovej
 • etické a osobnostné predpoklady pre lektorskú prácu
 • min. troj- až štvorročná osobná účasť na jednej alebo viacerých formách vzdelávania v MVS v rozsahu min. 700 hodín teórie, nácviku zručností, zážitkovej práce a supervízie:
  • výcviková komunita pod vedením prof. Waltera Zahnda, Johna Banmena, Kathlyne Maki-Banmenovej a i.
  • semináre, pravidelné vzdelávanie, výcviky a práca pod supervíziou v MVS
  • ukončený 2-ročný výcvik STAR basic
  • ukončený 4-ročný výcvik STAR-T, MOVISA, spoločný výcvik CPPS/RPPS a IVS alebo iný ekvivalentný výcvik
 • osobná práca v rámci výcvikov, napr. rodinná rekonštrukcia, individuálna cvičná terapia, supervízie v MVS (100 hodín)
 • vítaná je prax v pomáhajúcej profesii a skúsenosti s vedením skupiny a prácou s klientom
 • členstvo v IVS v SR a úhrada členských poplatkov
 • písomná žiadosť o lektorovanie, zaslaná na výbor IVS v SR

Výhody a možnosti lektora:

 • lektorovanie seminárov a výcvikov z programu IVS v SR za honorár podľa platného interného honorárového poriadku IVS v SR
 • osobitná zľava na lektornom pri účasti na seminároch v role účastníka (t. č. 50%)
 • bezplatné učenie sa od lektorov na seminároch a výcvikoch v role asistujúceho lektora a čiastočná náhrada nákladov na cestovné a ubytovanie
 • získavanie osvedčení o lektorovaní a o absolvovaných supervíznych hodinách
 • prezentácia svojho profesionálneho profilu na web-stránke inštitútu
 • publikovanie odborných článkov na web-stránke inštitútu a v odbornej literatúre
 • možnosť pripravovať a vytvárať metodické materiály pre semináre a výcviky
 • možnosť aktívne prispievať k rozvoju MVS a prezentovať MVS na odborných fórach
 • možnosť uchádzať sa o rolu supervízora


Certifikovaní lektori preventívneho programu "Povedz to priamo":

1. PhDr. Hana Ščibranyová - Bratislava

2. PhDr. Oľga Nemcová - Bratislava
3. Mgr. Jana Rebeka Trepačová - Bratislava
4. PhDr. Naďa Feketeová - Bratislava
5. PhDr. Valéria Hudáková - Bratislava
6. PhDr. Anna Štefková - Martin
7. PhDr. Anna Rybáriková - Košice
8. PhDr. Katarína Čermanová - Trnava
9. PhDr. Juraj Furda - Košice
10. Mgr. Kristián Horváth - Želiezovce
11. PhDr. Jolana Kusá - Bratislava
12. Mgr. Nataša Ježková - Nové Mesto nad Váhom
13. PhDr. Ľudmila Sisáková - Košice
14. Mgr. Lydka Žáková - Dunajská Streda
15. PhDr. Blažena Ghillányová - Bratislava
16. PhDr. Ľudmila Morvayová - Trnava
17. Mgr. Tomáš Galán - Vrútky/Kyjov
18. Mgr. Ľubica Tománková - Bratislava
19. Mgr. Daniela Husovská - Košice
20. Mgr. Lucia Nemcová - Bratislava


Program akreditovalo MŠ v SR, číslo je poradové číslo certifikátu.
Osvedčenia lektorom vydal dňa 15. 12. 2006 IVS v SR v spolupráci s CPPS-UPSVAR.


Súvisiace stránky:

Výbor IVS