Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Gitka Jansová

Licencovaná psychologička a poradkyňa.
Asistentka a členka IVS.
Bratislava


Profesionálne zameranie:


Psychologická a poradenská práca s adolescentom, dospelým jedincom, párom a rodinou, psychologické poradenstvo s ľuďmi ohrozenými stratou zamestnania a nezamestnanosťou, metodika poradenskej a psychologickej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti. Asistovanie pri vedení seminárov pre profesionálov aj verejnosť.


Kontaktné údaje:


Mobil:   ++421-902 127 208
E-mail   Gitka Jansová giuskaj@gmail.com


Prečo som si zvolila práve prístup Virginie Satirovej?


V procese svojho profesionálneho rozhodovania som bola postupne v kontakte s viacerými psychologicko-terapeutickými prístupmi a uvedomovala som si, že každý z nich má dačo do seba... Fakt ale bol, že pri žiadnom z nich som nezakotvila na dlhší čas. Až jedného dňa, keď som sa po prvýkrát zúčastnila rodinnej rekonštrukcie, ktorú viedli skutoční majstri svojho „remesla“ terapeuti Walter Zahnd a Steve Young, prišiel AHA-zážitok. Zrazu môj vnútorný hlas povedal: Toto je ono! Toto je to, čo som hľadala a našla.

Majstri postupne skladali puzzle terapeutickej práce so skupinou, s hviezdou, ale aj jej rodinou a oni postupne nachádzali svoje miesto, zapadali do seba a pred očami všetkých vznikalo majstrovské terapeutické dielo. Počnúc meditáciou sprevádzajúcou nás vývojom vesmíru od big-bangu až po môj a každého zúčastneného vlastný, jedinečný zrod a uvedomenie seba ako jedinečnej bytosti, ktorá tu má svoje miesto, cez prácu s rodinnými mapami a ich pretváranie do dramatickej podoby života konkrétnych ľudí žijúcich svoj čas v konkrétnych rodinách, cez objavovanie podobností, ktoré ľudí zbližujú, aj rozdielností poskytujúcich priestor rastu cez uzlíčky zastavení a blúdenia... od bezmocnosti k objavovaniu riešení a uchopovaniu moci nad svojim vlastným životom...

Satirovský prístup si ma získal svojou láskavosťou, úctou, rešpektom k človeku, rešpektovaním jeho tempa, prirodzeným „počítaním“ s jeho zdrojmi, tým čomu možno úplne prakticky povedať, že človek je sám pre seba tvorivým sebaprekračujúcim zdrojom premien a realizátorom svojich vlastných túžob. Razancia prenikania satirovského prístupu do hĺbky je v tom, že v sebe nesie úplnosť, celostnosť - ten „jeho človek“ aj každá jeho časť je holografickou časťou celku ľudstva, prírody, vesmíru. A každý z nás sa svojim životom na ich fungovaní, posunoch aj premenách zúčastňujeme.

Aj v terapeutickej práci poskytuje satirovský prístup terapeutovi silný potenciál s jednoduchou a prirodzenou cestou poznania, kde sa môj klient, „hviezda“, ktorú na jej ceste sprevádzam, práve nachádza, čo bude tým najúčinnejším a zároveň primeraným nástrojom, ktorý nám pomôže posunúť sa pevnými krokmi k cieľom, a to pri tvorivom využívaní nástrojov - vehiklov, ktoré Virginia geniálnym spôsobom objavila, rozpracovala, používala úplne prirodzene a veľmi účinne v práci s ľuďmi na podpore ich plnšieho uvedomovania sa, uchopenia svojho života k úplnejšiemu, šťastnejšiemu, tvorivejšiemu bytiu sám so sebou, so svojimi blízkymi v rodine, i rodine priateľov, k tvorivému, zmysluplnému žitiu aj „užitočnosti“ pre ľudí či vesmír ako ich jedinečná súčasť.

A ešte:

Satirová mi dáva možnosť voľby... vyberať si z toho, čo ona objavila, ale byť a konať podľa seba a tvoriť.

No povedzte, volili by ste ináč, keď je takáto „práca“ so sebou aj inými tým, čo sa už stáva záľubou, koníčkom, radosťou :-)?


Vzdelanie a výcviky

 • 1978 ukončenie jednoodborového štúdia psychológie na FF UK v Bratislave

 • 1988 tréning asertivity
 • 1991 - 1992 postgraduálne štúdium FFUK Bratislava, odbor školská psychológia
 • 1992 sociálno-psychologický výcvik pre riadiacich pracovníkov v školstve
 • 1993 - 1996 tréningy a výcviky v poradenskej a lektorskej práci s nezamestnanými K.A.B.A. Švajčiarsko, SR

 • 1994 krátkodobý výcvik v experienciálnej psychoterapii

 • 1998 - 1999 výcvik poradcov a lektorov v práci so znevýhodnenými skupinami na trhu práce - British Know How Found, V. Británia
 • 1999 - 2001 tréningy v oblasti podpory, psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva a rehabilitácie občanov znevýhodnených na trhu práce, Rakúsko
 • 2000 - 2002 výcvik odborných poradcov v oblasti odborného a psychologického poradenstva pre ľudí znevýhodnených na trhu práce - Phare Consensus v spolupráci so Švédskom

 • 2000 - 2010 semináre a výcviky v Modeli rastu a v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, SR, ČR
 • 2001 - intenzívny výcvik česko-slovenskej procesovej komunity v Krátkodobej systemickej terapii pod vedením Dr. J. Banmena, K. Maki-Banmen

 • absolvovanie týždňových rezidenčných tréningových programov pre poradcov a terapeutov MPSVR v rámci CPPS na Slovensku, v súčastnosti UPSVAR.
 • 2008 - 2009 dvojročný výcvikový program "Liečba traumy pomocou systemickej transformačnej terapie podľa V. Satirovej, práca s následkami násilia v rodine"
Osvedčenia
 • Licencia SKP č. 70369/4-D-00369 v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia
Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 1979 - zástupkyňa riaditeľa VŠ domova mládeže UK, spolupráca pri zriadení a činnosti psychologickej poradne pre vysokoškolákov
 • 1984 - psychologicko-poradenská a výchovná činnosť s deťmi v detskom domove
 • 1986 - riadiaca, výchovná a poradenská činnosť so študentami SŠ
 • 1991 - poradenská, výchovná a psychologická práca s deťmi ZŠ
 • 1993 - psychologická a poradenská práca s nezamestnanými a ľuďmi ohrozenými stratou zamestnania
 • 1996 - vedenie, usmerňovanie a koordinácia odbornej poradenskej činnosti na úradoch práce, participácia a gestorstvo v medzinárodných projektoch v oblasti poradenskej, psychologickej a odbornej poradenskej činnosti so znevýhodnenými skupinami na trhu práce
Členstvo v odborných spoločnostiach
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Slovenská komora psychológov
 • IVS v SR (členka, asistentka)