Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

PhDr. Blažena Ghillányová

Licencovaná psychologička, rodinná poradkyňa a psychoterapeutka.
Lektorka a členka IVS.
Bratislava


Profesionálne zameranie:


Psychologické poradenstvo a psychoterapia s dospelým jedincom, párom a rodinou. Psychodiagnostika a následné osobnostné a kariérové poradenstvo a psychoterapeutická práca s dieťaťom, adolescentom a jeho rodičmi.

Lektorovanie seminárov pre profesionálov aj pre verejnosť, lektorovanie psychoterapeutických výcvikov, individuálna cvičná terapia pre frekventantov a absolventov psychoterapeutických výcvikov.
Kontaktné údaje:


Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax
pre dospelých jednotlivcov, pár a rodinu
Bratislava, Karlova Ves

Mobil:   ++421-903 123 347
E-mail   bagiva@gmail.com


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
práca s dieťaťom, adolescentom a ich rodičmi
Fedákova 3
Bratislava


Vzdelanie a výcviky

 • 1974 Ukončenie jednoodborového štúdia psychológie na FFUK, Bratislava
 • 1988 Rigorózna skúška z poradenskej psychológie
 • 1991 Ukončenie 2 roč. postgraduálneho štúdia poradenskej psychológie FFUK, Bratislava
 • 1992 - 1996 dynamický výcvik v psychoterapii SUR, Praha
 • 1992 Postgraduálne štúdium muzikoterapie , Brno
 • 1993 Relaxačné a imaginatívne metódy v psychoterapii, Ostrava
 • 1995 Krátkodobý výcvik v nedirektívnej psychoterapii, Bratislava
 • 1995 - 1997 Bálintovské skupiny, Bratislava
 • 1997 Krátkodobé štúdium v kognitívno - behaviorálnej psychoterapii, Trenčín
 • 2000 - 2001 Chaos a poriadok vo vzťahoch - konštelácie podľa B. Helingera, Bratislava
 • 2000 - 2010 Permanentné vzdelávanie v Modeli rastu a systemickej transformačnej terapii s jednotlivcom, párom, rodinným systémom, skupinou, vrátane liečby zármutku po strate blízkeho a liečby traumy podľa prístupu Virgínie Satirovej
 • 2003 - 2005 Výcvik v preventívnom programe „Povedz to priamo“ podľa V. Satirovej
 • 2004 Tréning riešenia konfliktov a mediácie, Bratislava
 • 2004 CISM tréning v krízovej intervencii, Praha
 • 2007 - 2009 Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, Trenčín
Osvedčenia
 • 2002 zápis do zoznamu psychoterapeutov v súlade s odporúčaniami Európskej asociácie pre psychoterapiu
 • 2005 certifikát na lektorovanie preventívneho programu „Povedz to priamo“ akreditovaného Ministerstvom školstva SR
 • 2008 certifikát SPS na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
Licencia SKP v povolaní psychológ
 • pre odbor poradenská psychológia
 • pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia
Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 1974 - 1979 Psychologická výchovná klinika v Bratislave
 • 1979 - 2009 Pedagogicko- psychologická poradňa s centrom prevencie
 • od 2009 - Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava
 • 1992 - 2002 Metodické centrum Bratislava, externá lektorka výcviku sociálno-psychologických zručností a rozvoja osobnosti pedagogických pracovníkov a funkčného vzdelávania vedúcich pracovníkov v školstve
 • od 2002 lektorka seminárov Inštitútu Virgínie Satirovej
 • od 2006 - lektorka psychoterapeutického výcviku SPS pre profesionálov v Systemickej transformačnej terapii podľa V. Satirovej, cvičná terapeutka SPS
 • od 2007 - súkromná prax v poradenstve a v psychoterapii s dospelým jedincom, párom, rodinou
Členstvo v odborných spoločnostiach

 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Slovenská komora psychológov
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • SIPE, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR,

Od začiatku svojej profesionálnej kariéry sa venujem pomoci deťom a ich rodičom pri rôznych ťažkostiach, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. V súčasnosti sa viac ako predtým venujem dospelým, ich partnerským vzťahom aj celým rodinám, pričom využívam poznatky z rôznych psychologických a psychoterapeutických prístupov. Zo všetkých vo mne najviac rezonuje prístup Virgínie Satirovej, s ktorým som sa mohla oboznámiť prostredníctvom jej žiakov, vynikajúcich ľudí, odborníkov a učiteľov, ktorí prispeli k môjmu profesionálnemu rastu. Aj vďaka nim si viac uvedomujem, že život je pre mňa cestou k plnšej ľudskosti, k plnšiemu bytiu. Presvedčila som sa, že táto cesta môže byť niekedy neľahká aj bolestná a zároveň vzrušujúca a radostná.

Verím, že každý človek má potenciál utvárať svoj život tak, aby bol viac naplnený láskou, stal sa zmysluplnejší a radostnejší. Potrebuje objaviť a spojiť sa s tým, čo v sebe má, so svojimi zdrojmi a svojou spirituálnou podstatou a tvorivo ich používať vo svojom každodennom živote vo vzťahu k sebe, svojmu partnerovi, k svojej rodine i širšiemu okoliu.