Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

PhDr. Oľga Nemcová

Sociologička, manželská a rodinná poradkyňa
a terapeutka, lektorka a členka výboru IVS
supervízorka


Profesionálne zameranie:


Poradensko-psychologické služby pre jednotlivca, pár a rodinu, manželské a predmanželské poradenstvo, rodinná terapia, psychotraumatológia a krízová intervencia, práca s depresiou, lektorovanie a supervízia v modeli Virginie Satirovej, práca so skupinami, semináre a výcviky pre profesionálov i verejnosť. Pedagogická činnosť.

Metodická práca pre oblasť poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu pre psychológov a poradcov v sociálnej oblasti do roku 2011. Odvtedy pracuje súkromne.


Kontaktné údaje:


Ihličnatá 16,
821 07 Bratislava,

Mobil:   00421-905 381 911
E-mail   d.nemec@chello.sk

Súkromná prax


Vzdelanie a výcviky

 • 1973 ukončenie štúdia na FF UK v Bratislave odbor sociológia
 • 1983 rigorózna skúška tamtiež
 • 1975 – 1981 dlhodobý výcvik v základných poradensko-psychologických prístupoch a zručnostiach (PhDr. J. Kožnar, Prof. PhDr. S. Kratochvíl, PhDr. D. Fabián, PhDr. V. Hlavenka, PhDr. K. Balcar, PhDr. Bakalář, MUDr. M. Plzák, MUDr. P. Přihoda) a ďalšie špecializované vzdelávanie v psychologickom poradenstve pre jednotlivca, pár a rodinu
 • 1988 - 1990 Špecializovaný sociálno-psychologický výcvik pre prácu so skupinami
 • 1990 - 1992 Postgraduál „Dílmart“ (dielne z manželskej a rodinnej terapie), Katedra psychologie FF Univ. Palackého Olomouc, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Praha ČR
 • 1988 - 1994 Bálintovské skupiny, Bratislava
 • 1996 - 2010 Výcviky v Modeli rastu a v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, SR, ČR, Kanada, Mexiko
 • 1998 - 2004 Výcvik supervízorov v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, Praha a Bratislava
 • 2003 - 2004 CISM tréning - základný a pokračovací kurz v krízovej intervencii, Praha
 • 2003 - 2010 Pravidelné supervízie pod vedením zahraničných supervízorov, Praha, Bratislava, Ostrava
 • 2007 - 2009 Výcvik psychotraumatológie a EMDR - HAP a SIPE, Trenčín
 • 2007 - 2009 Supervízie v psychotraumatológii a EMDR, Trenčín
 • 2011 - Master Class in Satir transfomational systemic therapy, in Satir Institute of the Pacific
Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 1974 - 1990 Manželská a predmanželská poradňa Trnava, poradensko-psychologické služby pre jednotlivca, pár a rodinu
 • 1990 - 1995 Centrum poradensko- psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR (CPPS), odborný poradca pre jednotlivca, pár a rodinu - špecialista, zároveň metodička CPPS
 • 1995 – 2010 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie poradensko-psychologických služieb, metodička a poradensko-psychologické služby pre jednotlivca, pár a rodinu, rodinná terapia.
 • Od 2003 Supervízorka v Systemickej transformačnej terapii podľa V. Satirovej.
 • Od 1996 poradkyňa , lektorka, terapeutka v oblasti rodinnej terapie podľa Modelu V. Satirovej
 • 2009 -2010 Supervízorka a lektorka v 2-ročnom výcviku Liečba traumy pod vedením Kathlyne Maki-Banmen v rokoch
 • 2007 - 2011 Spolulektorovanie a asistovanie v procesoch Rodinnej rekonštrukcie podľa Modelu V. Satirovej
 • 2008 - 2014 Kmeňová lektorka dvojročného výcviku STAR basic pre IVS v SR
 • Od 2015 Pedagogická činnosť pre Paneurópsku vysokú školu – fakultu psychológie, v oblasti rodinnej terapie a poradenstva
Členstvo v odborných spoločnostiach
 • Inštitút Virginie Satirovej v SR (zakladajúca členka, členka lektorského tímu a výboru, supervízorka)
 • Asociácia manželských poradcov a sociálnych pracovníkov SR, podpredsedníčka
 • Psychoterapeutická sekcia Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti – členka
 • Sekcia alkoholových a drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS - členka,
 • Sexuologická spoločnosť SLS- členka
 • Členka Slovenského inštitútu pre Psychotraumatológiu a EMDR (SIPE), členka ESTD

Na začiatku mojej profesionálnej dráhy, hneď po skončení štúdia, bola pre mňa významná osobná skúsenosť z ročného pôsobenia na oddelení sociálnej starostlivosti o rodinu a deti . Problémy rodín a hlavne detí, ktoré strádali a potrebovali psychologickú pomoc a podporu, ma inšpirovali k tomu, aby som sa spolupodieľala na formovaní a etablovaní manželských a predmanželských poradní (konkrétne v Trnave) a poradensko-psychologických služieb v sociálnej oblasti, neskôr v Centre poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu (CPPS), kde som v posledných rokoch pracovala nielen s klientmi, ale aj ako metodička.

Súčasťou môjho profesionálneho života sa stalo neustále priebežné vzdelávanie v oblasti psychológie – poradenstva, rodinnej terapie, dlhodobé a špecializované výcviky. Posledné roky môjho profesionálneho ale i osobného života (od roku 1996) najvýznamnejšie ovplyvnil terapeutický smer americkej rodinnej terapeutky Virginie Satirovej. Aj osobný zážitok a skúsenosť z vlastnej rodinnej rekonštrukcie podľa jej modelu, dopad na mňa ako človeka, na vzťahy, sú dnes pre mňa základom môjho hlbokého presvedčenia, že zmena je možná, aj vtedy, ak je vonkajšia zmena obmedzená, alebo nemožná. Osobnostný rast a zdroje sú tými kľúčovými nástrojmi na ceste k celistvosti človeka a jeho plnšej ľudskosti. Každý z nás môže rásť, rozvíjať sa až do konca svojho života.

Viera v rast a rozvoj človeka, jeho potenciál, schopnosť učiť sa a meniť tak seba a vzťahy sú pre mňa niektoré zo zdrojov, ktoré pomáhajú meniť život ľudí a rodín k lepšiemu.

Bratislava 16. 2. 2010
Aktualizované 27. 5. 2015