Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

1. januára 2009

Výkladový slovník MVS

Slovník základných pojmov, konceptov a nástrojov Modelu Virginie Satirovej
UPOZORNENIE:

Obsah slovníka sa postupne doplňuje a podlieha priebežným zmenám. Ak máte k slovníku akékoľvek pripomienky alebo námety, pošlite nám ich prosím mailom. Ďakujeme.Akceptovanie seba

Prijatie seba ako nedokonalej ľudskej bytosti, prijatie ľudskosti. Deje sa na úrovni ľudského bytia a je o autenticite, nie o dokonalosti alebo o výkone.Bariéra

Nepriepustná, pevná ochrana seba, chráni za cenu stagnácie v raste.

Bonding
Bonding:

- párový
- primárny
- sekundárny

Dopad

Vnútorný zážitok z udalosti, aký si robím význam zo skúsenosti z udalosti, tá istá udalosť v rodine ovplyvňuje členov rodiny jedinečným spôsobom. Nemôžeme zmeniť udalosť, ale môžeme zmeniť dopad.


Dysfunkcia

Energia

Sila, ktorá existuje a prúdi. Nemožno ju zastaviť, ale možno ju nasmerovať a viesť rozličnými smermi. Energia samotná nie je ani zlá, ani dobrá. Mnoho ľudského utrpenia vzniká, keď sa jednotlivec pokúša obmedziť svoju energiu, zadržiavať ju alebo brániť jej toku.


Hodnoty

Hodnoty sú ideál, ktorý sme akceptovali. Obsahujú myšlienky o tom, čo je v živote dôležité, čo si myslíme, že by sme ne/mali robiť, alebo čo by ne/mali robiť druhí.


Hranice

Línia medzi mnou a svetom, môžeme ju posúvať, je priepustná, ochraňuje a zároveň napomáha rastu.


Hviezda

Osoba, ktorej rodina bude rekonštruovaná. Obvykle je vybraná pred rodinnou rekonštrukciou a spolu so sprievodcom (facilitátorom) venuje niekoľko hodín predbežnej príprave.
Ignorovanie

Ignorovať znamená vedieť, že to je a tváriť sa, ako keby to nebolo. Predstierať, že to neexistuje, aj keď vieme, že áno.


Ingrediencie komunikácie

Podrobný pohľad na naše vnútorné komunikačné procesy. Jeden z nástrojov zmeny, ktoré vyvinula V. Satirová.


Intimita vo vzťahu

Ja-ty-toJedinečnosť

Kaleidoskop (ľadovec)

Spôsob nazerania a chápania vnútorného sveta jednotlivca. Je to mapa, ktorá pomáha vidieť, čo sa deje vo vnútri jednotlivca v konkrétnom čase, a pochopiť, ako si človek vytvoril svoju vlastnú definíciu seba a ako jeho vnútorný proces ovplyvňuje jeho súčasné správanie. Kaleidoskop je užitočný a účinný v procese zmeny a rastu.


Koleso vplyvov

Zahrňuje všetky osoby, ktoré nejakým spôsobom behom detstva a dospievanie ovplyvnili hviezdu rodinnej rekonštrukcie (RR). Prípravný nástroj pre RR.


Komunikácia

Celá škála možností ako si odovzdávať informácie, tzn. aké informácie ľudia vyjadrujú a prijímajú, akým spôsobom ich používajú a aký im prisudzujú význam.


Kongruencia

Stav bytia a zároveň spôsob komunikácie so sebou a ostatnými.
Vysoká sebaúcta a kongruencia sú dva hlavné ukazovatele plne funkčného ľudského bytia. Kongruenciu charakterizuje:

• ocenenie jedinečnosti selfu - ja
• voľné prúdenie osobnej a interpersonálnej energie
• postoj hlásiaci sa k človečenstvu
• ochota dôverovať sebe a ostatným
• ochota riskovať a stať sa zraniteľným
• používanie svojich vnútorných a vonkajších zdrojov
• otvorenosť k intimite
• sloboda byť sám sebou a akceptovať iných
• láska k sebe aj ostatným
• flexibilita a otvorenosť k zmene


KontaktKontext

Prostredie pre vývin a učenie sa jednotlivca a rodiny. Rodina je prvotné miesto, kde si dieťa tvorí svoj raný kontext. Každá ľudská bytosť žije v dvoch kontextoch: v externom a internom svete.
Kontext alebo bio-psycho-sociálno-kulturálne prostredie, v ktorom je jedinec počatý, nosený ako plod, narodený a vychovávaný, sa v ňom internalizuje.
Ľadovec (kaleidoskop)

- správanie

- zvládanie
Zvládanie je vnútorná reakcia človeka na svoj vnútorný proces. Často funguje automaticky a nevedome, je skryté a nemožno ho vnímať. Je to skrytá forma názoru na iných ľudí.

- pocity
Pocity sú univerzálne u všetkých ľudí. Každý človek má schopnosť cítiť lásku, hnev, zlosť, žiarlivosť, radosť, šťastie atď. Či už sú vedomé alebo neuvedomované, sú dôležitou časťou jednotlivcovho života. Pocity nie sú ani dobré, ani zlé, ani vhodné, ani nevhodné. Naše pocity jednoducho sú.

- pocity o pocitoch
Človek si nosí svoju správu o sebaúcte, ktorá sa aktivuje hlbokým pocitom druhej úrovne. Môže byť dokonca mimo jeho vedomia.

- vnemy, percepcie
Pozostávajú z troch zložiek: z vnútorných obrazov, presvedčení a hodnôt.

- očakávania
Očakávania majú korene v špecifických a univerzálnych túžbach a vytvárajú sa z našich zážitkov.

- túžby
Túžby sú vrodené každej ľudskej bytosti. Delia sa na špecifické a univerzálne.
Mandala Ja

Prejavy energie na úrovni Ja, ktoré spolu vytvárajú celistvú energiu Ja a jedinečným spôsobom umožňujú rôzne kombinácie, keď jednotlivé aspekty mandaly systemicky vzájomne interagujú. Proces interakcie je dynamický a tvorivý. Mandalu Ja vytvára energia:

• fyzická
• intelektuálna
• emocionálna
• zmyslová
• spirituálna
• interaktívna
• kontextová
• vyživujúcaMeditácia

Zámerne navodený stav telesného a duševného pokoja za účelom „ponorenia“ sa do vlastného vnútra a dosiahnutia vyššieho poznania.


Model (systém)

- hierarchický

Predpokladá, že ľudská prirodzenosť je slabá a „vo svojej podstate zlá“. A tak existuje istá hierarchia, ktorá predpisuje a zachováva sústavu noriem správania, aby bolo toto takzvané „zlo“ pod kontrolou. Ľudia, ktorí patria k hierachicky vyšším vrstvám, sú presvedčení, že konajú v prospech iných tým, že sledujú lojálnosť voči týmto normám prostredníctvom odmeňovania a hrozby trestu. Tento model nie je vo svojom zámere zlý. Mnoho ľudí, ktorí stoja na vrchole hierarchickej pyramídy seriózne chápe zodpovednosť za vlastné prezentovanie správnych a produktívnych spôsobov ako riadiť spoločnosť. Takýto prístup však vytvára roly založené na dominancii a submisii.

- organický (známy aj ako model rastu)

Podľa neho ľudia majú v sebe potenciál dobra a celistvosti. Odlišnosť sa podporuje. Ľudí definujú ich jedinečné vlastnosti, ktoré z nich robia individuality, čo v nich vzbudzuje túžbu dobre sa poznať. Z organického zorného uhla sú vzťahy založené na vzájomnom oceňovaní vlastnej jedinečnosti i jedinečnosti druhých. Keďže jedinečnosť a individualitu nič neobmedzuje, sú preto rovnako neobmedzené aj voľby a možnosti skúmania vlastného ja i druhých ľudí. Uskutočňovanie výberu a nevyhnutnosť zmeny sa považujú za dôležité a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza. Vymedzenie ľudí a ich vzťahov organickým spôsobom vytvára potenciál nádeje, akceptácie, otvorenosti a orientácie na osobnostný rast.
OdpúšťanieOsobnosť

Popieranie, popretie

V popretí si človek nedovolí poznať pravdu. Neexistuje to, neexistuje vnútorný proces, nemám žiadne obrazy, žiadne očakávania, žiadne pocity.


Pozície v strese:

- obviňovanie
To, čo chcem ja, je dôležitejšie než to, čo chceš ty alebo kontext.

- zmierovanie
Ja sa podceňuje, ty a kontext znamená viac. Zmierovať znamená hovoriť áno navonok, keď vnútorná odpoveď znie nie. Človek ako keby hovoril: „Prosím nekrič na mňa, urobím všetko, čo chceš…”

- poúčanie
Človek neukazuje žiadne emócie alebo city, žije vo svojej hlave. Najdôležitajšia vec je pravidlo, kontext, ja a ty sú menej dôležité. „My, ja, ty musíme byť zajedno. Nerozkývaj čln.”

- rušenie (únik)
Človek nie je spojený s kontextom a realitou, vylučuje seba (ja), ty, aj kontext. Slová nedávajú zmysel, človek rozpráva o niečom inom, mení tému a robí neprimerané žarty.

- kongruencia
Kongruencia (úprimnosť, zhoda) znamená brať v komunikácii do úvahy seba, druhého aj kontext a uznávať, že majú rovnakú hodnotu. Byť si vedomý svojho vnútorného stavu a byť ochotný rozprávať o ňom v danom časovom momente primerane druhým ľuďom a kontextu. Byť schopný hovoriť o tom, čo cítim. Žiť uvedomelejšie a slobodne sa rozhodovať, než len automaticky reagovať.
Pozitívny úmysel

Zdroj, prameň ľudskej dobroty vyvierajúci z hlbokých univerzálnych ľudských túžob.


Predstavy

Obrazy o tom, aký je svet, aký som ja, akí sú druhí.


Presvedčenia

Presvedčenie je prijatie názoru o pravdivosti alebo platnosti niečoho. Každý človek si nesie osobné presvedčenie o tom, ako sa má žiť, čo môže a nemusí byť v súlade s realitou.


Prežívanie

Prežívanie je základom učenia sa, poznania a rastu. Zapisuje sa na bunkovej úrovni ľudského bytia. Permanentná zmena človeka si vyžaduje nové zážitky, ktoré sa musia ukotviť na biologickej úrovni - človek sa mení na bunkovej úrovni. Autentická zmena si vyžaduje vytvorenie nových cestičiek v synaptických neurónoch mozgu, čo spôsobuje zmenu na elektrickej úrovni mozgu.


Proces zmeny

Proces zmeny obsahuje mikroproces v každej zložke kaleidoskopu/ľadovca. Zahrňuje zmenu významov, ktoré si jednotlivec internalizoval z detstva, od iných ľudí.


Proces smúteniaProjekcia

RastRodina:

- primárna
- náhradná
- vytvorená
- neúplná
- zmiešanáRodinná chronológia

Nástroj na vyjasnenie cieľov hviezdy rodinnej rekonštrukcie a preskúmanie faktov troch generácii rodiny hviezdy.


Rodinná mapa

Rodinný plán zahrňujúci všetkých členov rodiny, i tých, ktorí sú mŕtvi alebo sa nenarodili. Základný plán na obsadenie hercov v rodinnej rekonštrukcii.


Rodinná rekonštrukcia

Terapeutická intervencia, ktorej cieľom je reintegrácia klientov do historického a psychologického matrixu ich primárnej rodiny. Je to jeden z najdôležitejších a najefektívnejších terapeutických nástrojov zmeny, ktoré vyvinula V. Satirová. Prostredníctvom psychodrámy poskytuje tu a teraz nový spôsob videnia seba, svojich rodičov a prarodičov v kontexte minulosti, s perspektívou do budúcnosti.


Rodinné pravidláRodinné väzbyRovnakosťRozdielnosť

Sebahodnota

Hodnota, ktorú človek pripisuje sám sebe, nezávisle od toho, ako ho vnímajú iní. Nazeranie na seba cez percepcie. Sebahodnotiace pocity človeka vyplývajú z prvotných skúseností v rodine.


Sebaúcta

Schopnosť ceniť si sám seba a zaobchádzať so sebou dôstojne, s láskou a opravdivosťou. Nazeranie na seba cez pocity.


Self

Vnútorné JA.


Smútok po strateSochaSochanie

Technika Modelu rastu využívajúca telesnú kinetiku na vyjadrenie vnútorných procesov a vzťahov.


Spiritualita

Životná sila. Naše spojenie s vesmírom (pre niektorých s Bohom), ktoré tvorí základ našej existencie.


Symptóm

Symptómy je vonkajšia manifestácia vnútorného nesprávneho usporiadania kaleidoskopu/ľadovca človeka. Je to indikátor, že jednotlivec je vnútri zaseknutý a neschopný dostať minulé zaseknutie na novú úroveň ľudského rastu.


Systém
Štýl učenia

Spôsob, ako človek integruje nové poznatky, aby sa stali jeho súčasťou. Niektorí ľudia sa učia vizuálne, iní sa viac učia sluchom, niektorí kinesteticky, cez svoje telo.
Terapeutický procesTerapeutovo ja-selfTransformačná zmenaTriáda

- primárna:

Matka-otec-dieťa. Jedinečná základňa pre človeka, do ktorej biopsychosociálne patrí každý človek. Ovplyvňuje zachovanie ľudského druhu. Je prvý z radu systémov, do ktorého patríme. Prostredníctvom rodičov a rodiny sa dozvedáme, kto sme.

- vyživujúca:

Triáda s formatívnym (nie patologickým) vplyvom pre život a osobnosť ľudského jedinca. Uspokojuje fyzické potreby aj duševnú výživu. Prevláda v nej láska, blízkosť, úcta, spolupráca a zodpovednosť rodičov.
UkotvenieÚnik

pozri Pozície v strese - rušenie
Validizácia

Potvrdzovanie platnosti človeka. Je dôležité pre budovanie zdravého postoja k sebe, k vedomiu svojej hodnoty - sebaúcte.


Večierok častí

Originálna technika Virginie Satirovej umožňujúca pohľad do zložitosti dynamiky osobnosti človeka.


Vzťah

Zážitok

Základ učenia sa, poznania a rastu. Zapisuje sa na bunkovej úrovni.


Zdravý vzťahZdrojeZmena

Zmena je výsledkom našich rozhodnutí. Permanentná zmena v kaleidoskope/ľadovci človeka je pridávanie nových a opúšťanie starých komponent v ktorejkoľvek sfére.
0 comments:

Zverejnenie komentára