Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

15. marca 2010

Rodinný lekár budúcnosti? (3/4)

Tréningový program pre poslucháčov medicíny.


Autori charakterizujú tréningový program pre poslucháčov medicíny ako program, ktorý by sa mal stať integrálnou súčasťou ich výuky a mal by byť zahájený hneď na začiatku. Mal by byť prakticky zameraný na nácvik zručností a prácu s konkrétnym pacientom, ktorého prvýkrát stretnú v ambulancii praktického lekára. Tohto pacienta po celé obdobie štúdia navštevujú doma. Výcvik by mal byť longitudinálny, dlhodobosť poskytuje príležitosť pozorovať progresívne ochorenia v rozšírenom časovom horizonte a pozorovať dopad progresie ochorenia na rodinný systém.

Program je systemický, učí poslucháčov medicíny pomocou biopsychosociálneho modelu vidieť svojich budúcich pacientov systemickým pohľadom nielen ako jednotlivcov, ale aj ako súčasť (subsystém) svojej rodiny ako väčšieho celku (rodinného systému). Študenti si osvoja základné vedomosti o systemickej rodinnej teórii a naučia sa ju aplikovať v praxi na hodnotenie a prípravu pomoci u konkrétneho pacienta. Naučia sa presnejšie posudzovať, diagnostikovať a liečiť svojho pacienta v kontexte jeho rodinného systému a využívať jeho osobné a rodinné zdroje.


V tréningu sa poslucháči naučia hodnotiť rodinu podľa nasledovných parametrov:

 • Identifikovať súčasti biopsychosociálneho modelu
 • Vytvoriť zoznam hlavných charakteristík rodiny ako systému
 • Vytvoriť genogram pacientovej rodiny, ako ju pozná lekár v ambulancii.
  Troj- alebo štvorgeneračný genogram každej rodiny by mal obsahovať základný diagram, mená členov rodiny, ich dátumy narodenia a sobáša, medicínske informácie a interakčné vzorce.
 • Identifikovať fázy a úlohy v živote jednotlivca a rodiny.
  Tento nástroj obsahuje šesť základných vývinových fáz v živote rodiny, a kľúčové princípy emočného prechodu v každej fáze, ďalej požiadavky na vývinové úlohy v každej fáze a zmeny druhého rádu v rodinnom statuse.
 • Identifikovať premenné životného cyklu vo vzťahu k rozvodu a novému manželstvu.
 • Použiť nástroje na hodnotenie rodiny obohatené APGAROM A SCREEM metódou. Rodinný Apgar predstavuje popisnú metódu, ktorá sa zaoberá hodnotením zápolení, frustrácií a nádejí každej rodiny. V jednej rodine sa dotazovanie zameriava na viacerých členov vrátane pacienta.
  SCREEM (SES) je nástrojom na meranie socioekonomického statusu rodiny. Prešetruje sociálnu sieť rodiny, kulturálne zázemie a hodnoty, náboženské vyznanie a podporu v cirkevnej komunite, ekonomické podmienky, vzdelanostnú úroveň a medicínske zdroje v rodine, ako napr. pravidelnosť lekárskej starostlivosti, diagnostické nálezy v rodine, životosprávu a i.
 • Definovať rolu praktického lekára v rodine s chronicky chorým členom.
 • Identifikovať kľúčové komponenty rodinného fungovania, štruktúry, komunikácie, multigeneračných vzorcov a systémov rodinných presvedčení.
 • Rozpoznať význam efektívnych komunikačných vzorcov, ktorými rodina zvláda chronické ochorenie.
 • Používať „Časovú líniu ochorenia“ a „Typológiu ochorení“ na zhodnotenie dopadu ochorenia na pacienta a jeho rodinu.

  Autori používajú Rollandove fázy pre zostavenie časovej línie:

  1.   kríza (pre-diagnóza so symptómami, diagnóza a začiatok adaptácie v post-diagnostickej fáze)
  2.   chronická fáza
  3.   terminálna (pre-terminálna, úmrtie a zármutok a adaptácia na stratu)

  Rollandova typológia ochorení poskytuje odpovede na nasledovné otázky:

  1.   Je ochorenie fatálne, nonfatálne alebo je možnosť zmeny na fatálne?
  2.   Spôsobuje neschopnosť alebo invaliditu?
  3.   Je akútne alebo progredujúce?
  4.   Je progresívne, recidivujúce alebo stále?
  Uverejnené so súhlasom šéfredaktorky Revue medicíny v praxi.


  ♦Rodinný lekár budúcnosti?♦ (1/4) Inšpirujúci prístup...
  ♦Rodinný lekár budúcnosti?♦ (2/4) Rodinný systém...
  ♦Rodinný lekár budúcnosti?♦ (3/4) Tréningový program...
  ♦Rodinný lekár budúcnosti?♦ (4/4) Zoznam príznakov...


  V tomto roku organizujeme niekoľko seminárov zameraných na rodinu a vzťahy
  podľa Modelu Virginie Satirovej:

 • 0 comments:

  Zverejnenie komentára